Test Cities

Paper Based Test (PBT)

Test City
AHMEDABAD
BENGALURU
BHOPAL
BHUBANESWAR
CHANDIGARH
CHENNAI
DEHRADUN
DELHI (NCR)
GUWAHATI
HYDERABAD
JAIPUR
JAMMU
KOLKATA
KOTTAYAM
KOZHIKODE
LUCKNOW
MADURAI
MUMBAI
PATNA
PUNE
RAIPUR
RANCHI
THIRUVANANTHAPURAM
VARANASI
VIJAYAWADA
VISAKHAPATNAM

Computer Based Test (CBT)

Test City
AHMEDABAD
BENGALURU
BHOPAL
BHUBANESWAR
CHANDIGARH
CHENNAI
COIMBATORE
DEHRADUN
DELHI (NCR)
GURGAON
GUWAHATI
HYDERABAD
INDORE
JAIPUR
JAMMU
KOCHI
KOLKATA
KOTTAYAM
KOZHIKODE
LUCKNOW
MUMBAI
NAGPUR
PATNA
PUNE
RAIPUR
RANCHI
THIRUVANANTHAPURAM
TRICHY
VARANASI
VIJAYAWADA
VISAKHAPATNAM